Målet kans

Ordliste for Tinndialekten
ved Per Espeland

Ordlista er eit utval av tinndølord. Mange av orda er framleis i bruk av den eldre garde i Tinn, medan andre som vart brukte i samband med arbeidsrutiner og redskap spesielt innan landbruket, er lite relevante i dag. Som alltid når det gjeld å skrive ned tinndølord på papir, vil valet ein gjer bli gjenstand for diskusjon om skrivemåte - ikkje minst pga. lokale variasjonar mellom dei ulike sokna.

I arbeidet med denne ordlista har arbeida til Svein Gollo, Olav Urdal og Olav Klonteig vore til stor hjelp. Nemnast må også Olai Skulerud som gjennom fleire periodar frå byrjinga av 1900-talet til han døydde i 1963, forska på tinnmålet og gav ut tre bøker om emnet. Han hadde fleire manus klar til utgjeving bl.a. ei ordliste. Skriftene hans ligg i språksamlingane på Universitetet i Oslo (blir etter vedtak i 2016 flutt til Universitetet i Bergen). Tinnmålet skal vera den mest utforska dialekten i landet takka vere Olai Skulerud.

I tinnmålet blir lyden ò jamt nytta. Det er den lyden ein finn i t.d. hòkken, ein mellomting mellom o og ø. Elles blir stor L nytta i ord som på standardnorsk blir skrivne med rd og uttalt med tjukk l – t.d. gard – gaL på dialekten vår.

Forkortingar nytta i ordlista:
adj. – adjektiv
adv. – adverb
f. – hokjønnsord (femininum)
n. – inkjekjønnsord (nøytrum)
m. – hankjønnsord (maskulinum)
prep. – preposisjon
pron. – pronomen
pl. – fleirtal (pluralis)
v. – verb
s.o. – sjå også
d.s.s. – det same som

Du kan laste ned ein pdf av ordlista her.

Litteraturliste
Dybdal, Ragnar (1982). Tinn-målet - nye utviklingsdrag i gamalt mål. I: Årbok for Telemark. S. 22-35
Gollo, Svein (1997). Gamle ord i Tinn-målet. Tinn Austbygd: [s.n.]. 34 bl.
Klonteig, Olav (2009). Tinnmålet. Porsgrunn: Norgesforl. 76 s.
Klonteig, Olav (2000). Fjellbygder i attersyn : frå det gamle Tinn i Telemark. – Porsgrunn: Forlaget Grenland. 240 s.
Norsk ordbok. (1966-2016). Oslo: Samlaget. 12 bind
Nynorskordboka: definisjons- og rettskrivingsordbok (2006). Oslo: Samlaget. 1478 s.
Urdal, Olav (1976). Dialektord frå Hovin i Telemark. [Hovin: Eget]. 34 s.
Skulerud, Olai (1913). Ein bundel nye norske ord og ordformer. I: Festskrift til professor Alf Torp. S. 154-180
Nes, Oddvar (1994). Ei ordsamling frå Tinn i Telemark. [Bergen: UiB, Nordisk Institutt]. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. 141-150. Om major Severin Fermann og ei liste med tinndølord nedskrive på midten av 1700-talet.
Storm, Johan (1920). Tinnsmaalet. Kristiania: Dybwad. Ordlister over lyd- og formlæren i norske bygdemaal / udgivne ved Olai Skulerud s. 1-22
Aasen, Ivar (1997). Maalsamlingar 1855-1861. Bergen: Bokreidingslaget. Ordsamlingsturen til Tinn i juni 1855 blir handsama på s. 1-43 inkl. ordliste med ord også frå andre områder.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Å

A

agaLe, adv. – av garde

aLe, v. – hyppe (i potetåkeren)

alen, f. – lengdeeining (62,4 cm)

ambar, m. – trekar

amstre, v. – irettesetje, mase på

anløygd, adj. – lattermild

ansles, adv. – annleis

antras, v. – kivast, kjegle

anvòku, adj. – medvitslaus

armoslone, f. – kjensle av trøyttleik

attgløyme, f. – ugift, eldre kvinne

attkeik, adj. – bøygd bakover

attre (se), v. – trekkje seg frå avtale

attreku, f. – vind kasta mellom dalsidene

aule, adj. – audsleg, trist

aumle, adj – ufin

aur, m. – mager og steinfull jord

avætele, adj. – storskrytande

B

bagle, v. – streve med, fomle

baggele, adj. – plundrute, vanskeleg å få til

bakmeis, m. – vidjekorg til å ha på ryggen

bakstdeie, f. – ei som bakar

baksølt, adj. – med lite sol

bal, n. – mas, strev

barme (se), v. – klage over

basstògu, f. – lite turkehus for korn, i seinare tid brukt til å røykje kjøt og fisk

bastebjølle el. bastekòlle f. – ringle (leike laga av bastestrimlar)

bastyre, v. – halde leven

bauke, v. – truge seg fram, t.d. om båt i motvind

beinke, f. – hjelp, velgjerning

beit, m. – knipe

beite, f. – stund, bel

berkje, v. – ta borken av

berrleist, adj. – utan ski og stavar i snøen

beru, f. beru, f. – binne

bessne, v. – bli betre

bie–tol, adj. – tålmodig

bikse, v. – slå, banke

birhane, m. – vasskran

birin, adj. – byrg, keik, stolt

bisk, m. – morgonmat

bisne, v. – fundere

bjønneværju, f. – stokk med innlagt kniv til å verge seg mot bjørn

blakre, v. – skake, riste

bledre, v. – fjase, tullprate

blekkje, f. – stort lauv eller reiskap som liknar (t.d. til å vende lefsa med)

blinding, m. – insekt, noko mindre enn klegg

blòku, f – flik, lapp

blæme, f. – blemme

blæng, m. – sterk syrna mjølk

bløyje, v. – kløyve med bløyg

bløå, v. – velje, plukke ut

blåkå, v. – blafre

bòku, f. – fleskeside

bòs, s. – sengehalm

bòsule, adj. – uroleg

brok, f. – bukse

bronbukk, m. – ver eller geitebukk i brunst

bròt, adj – høystade

bròte, m. – søppel, rask

brugde, f. – ryggstø, stolrygg

bråne, v. – smelte

bue, v. – fise

bug, m. – bøyg på tre el grein, emne til sledemeia o.a.

buhågå, v. – reise heim frå staulen

bukå, v. – grave i jorda, bøyge seg

bule, adj. – ureinsleg

buve, m. – ulv

buvill, adj. – på villspor

byL, f. – bør, tyngsle

byle, f. – lite lagerrom (t.d.til mjøl)

bæmle, v. – drikke fort og mykje

bærtasse, m. – grasbjørn (et ikkje kjøt)

bøkår, m. – ver, saubukk

bøljå, v. – raute kraftig

bønje, f. – stor, tjukkfallen kyr

båle, v. – streve, slite

bålele, adj. – strevsamt

bånejøle, f. – barnevakt

D

daglaus, adj. – som tida er ute for (t.d. svangerskap)

dalkele, adj. – lite fin(t)

danan, pron. – den (der) hokjønn, hankjønn

dauvle, adj. – keisamt, langdrugt

dasan, pron. – dei (der)

datan, pron. – det (der) inkjekjønn

de, pron. – deg

dikkan, pron. – dykk (dere)

dikkans, pron. – dykkar (deres)

dipil, m. – vasspytt

dòguL, m. – mat midt på dagen, lunsj

dombe, f. – støv

dòven, adj. – lat, svevnug

dròg, n. – drag, (t. d. etter hesten)

dromlute, adj. – flekkute

dryftetròg, n. –traug med sil (for å reinske korn)

drågås, v. – slåst, måle krefter

dussemang, adj. – nedfor, lei seg

dynn, f. – dør (dynne, dynna, dynnan)

dyttele, adj. – stad med lite utsikt og sol

, pron. – det

dænæn, pron. – denne (her) ho- og hankjønn

dæsæn, pron. - desse (her)

dætæn, pron. – dette (her) inkjekjønn

dønje, f. – søppelplass

dågås, v. – lysne (om morgonen)

dåmle, adj. – forseggjort, fin

E

einbending, m. – einebarn

einbølt, adj. – om gard som ligg for seg sjølv

einmæle, n. – avsides stad

einstape, m. – bregne

eintråle, adj. –einsformig

eise, f. – open ildstad

eismal, adv. – aleine

eitil, m. – kjertel i kjøt el flesk

elevæ, n. – bygever

ellgåmål, adj. – svært gamal (s.o. hònngåmål)

elling, m. – kvalme, surt oppstøyt

esle, v. – tiltenkje

etterakst, m. – finraking (etter høykøyring)

ettesitin, adj. – pågåande, vil ha tak i noko

evle, v. – makte, greie

F

fabro, m. – onkel (bror til far)

faLe, m. – snerk (på oppkoka mjølk ved avkjøling)

farabel, m. – rykte

fasyste, f. – tante (syster til far)

fausk, m. – rote trevyrke

fe, prep. - for

fele, v. – mangle

feri, prep. – føre, framfor

fetròug, adj. – tiltakslaus

fijin, adj. – kry, oppspelt

fissle, v. – sladre

fiti, s. – hudsko (fl.t.)

fivilròkk, m. – myrull

fjasle, v. – lunte, gå smått

fjask, m. – narr, tøysekopp

fjegg, m. – kjærast

fli, v. – gje, sende

flikre, v. – kjæle med, kose med

flikremonan – kveitebrødsdagane

flipe, f. – fløyte

flògu, f. – flue

flògvit, n. – ein som har mange gode idear, mange ballar i lufta

flondrin, adj. – klønute, fomlute

flor, m. – renna bak kyrne i fjøset

flòt, n. – feitt

flott, f. – slette (på fjellet

fluge, v. – springe

fløyt, m. – del, stykke (av åker og eng)

flåkre, v. – småslåss

fòllaug, n. – føderåd, kost og losji i levetid

forøvin, adj. – sjenert

forvønin, adj. – fordringsfull

fòtukòlle, f. – surrehovud (kvinne)

fòtule, adj. – klossut, senil

framslenje, f. – tenåringsjente

framsloppin, adj. – blitt vaksin, er blitt konfirmert

framtøk, adj. – tiltaksam, dugande

froms, f. – kyr (etter fyrste kalven)

fròstall, adj. – ha lett for å fryse

fræk, adj. – stram, sterk (om lukt)

fræmmin, adj. – framand

fuggele, adj. – innpakka i klede

fyje, n. – kjærastpar

fysin, adj. – ivrig, lysten

fysstones, adv. – i byrjinga

fæssel, n. – bandasje, plaster

fæLefus, adv. – hug til å reise

fønå, m. – sau, småfe

fønåfall, n. – saueslakt

fåtå, v. – gripe, ta tak

fåvitug, adj. –sinnsjuk

G

gag, adj. – bakoverbøygd

gampele, adj. – stor, tung

gande, m. – lang, tunn person

gastele, adj. – bråkute, brautete

gaume, v. – merke, bli merksam på

gauve, m. – rik person

glamse, v. – vera uvyrden, rote det til

glime, v. – glitre av sterkt solskin

glomsk, adj. – stygg, skummel

glòp, n. – opning, hol

glyjjele, adj. – skummelt, fælt

glytte, v. – sjå, kikke, kaste blikk på

glæ, adj. – tunn (om suppe, o.a.)

gløyp, m. – sup

glå, v. – gå ned (om sola)

glåmele, adj. – med store augu

glår, m. – klaring (i uttrykket på glåren – sikt langt fram)

glåtå, v. – sjå bort

gnæse, adj. – kaldt

gofa, m. – bestefar

gofjòtt, m. – dumsnill person

gòggel, f. – grågås

gòggelreip, f. gåsetrekk (i plogform)

gògn, f. – reiskap, innretning

gomo el. gome, f. – bestemor

gomlaus, adj. – gløymsam

gomrøyte, f – sår i tannkjøtet

gòtu, f. – veg (med gjerde på begge sider)

gradde, f. – potetlompe

griggas, v. – trege etter, ha lyst på

grind, f. – hylle (open)

griug, adj. – tidleg oppe om morgonen

gron, n. – brødmat

grusele, adj. – fælsleg

grutelòg, m. – vatn koka på kaffegrut

grutt, m. – opning

gruvle, v. – tenkje, gruble

gruvsin, adj. – grov i andletet

grylint, adj. – surt og kaldt (om ver)

gryrin, adj. – bister, ikkje på lag

gryvlin, adj. – ujamn, ru

græse, adj. – surt (med kald vind)

gråpå, v. – danne klumpar

gråså, v. – slå gras i utmarka

gulknapp, m. – kvae (på grantre)

gus, m. – kald vind

guve, v. – slappe av

gvandags, adj. – i kvardagen

gvarv, m. – stokk (i tømmerhus)

gvass, adj. – skarp (t.d. kniv og i overført tyding)

gvervil, m. – nyslege gras etter ljåen

gvessing, m. – lettvinn, flink person

gvymå (på), v. – stresse

gvæve, v. – velte, kvelve

gvøtå, v. – lee seg seint framover

gångesperre, f. – stølheit

gåppele, adj. – toskute

gå åt, v. – bli merksam på

H

hag, adj. – dugande, hendig

haje, m. – hage (pl. hågå)

hallgòt, f. – sludd

haLmjelt, adj. – tung å mjølke

harpensere, v. – fare stygt åt, herje med

hattefòku, f. – klammeri (i uttrykket kåmå i hattefòko med – krangle med)

haus, m. – skalle

hav, n. – håndtak (på bytte, og liknande.)

hefte, v. – bli forsinka

hegne, f. – inngjerding (del av eng)

heljolo, f. – sanseløyse i heljolo – i villska

herjule, adj. – veldig, ofseleg

hespil, m. – garnkveil

hevd, f. – gjødsel, jordforbetring

hinse, v. – bruke tid

hirin, adj. – slapp, døsig

hit, f. – sekk (oftast av sauskinn til mjøl)

hòdde, m. – håndtak (frå eine side av gryta til andre)

hòffe, pron. – kvifor

hòkken, pron. – kven

hòllstein, m. – hjørnestein (under hus)

hòlug, adj. – sterk, uthaldande

homre, v. – kneggje (om hest når han t.d. er svolten)

hòmul, m. – liten rund stein (i åker)

hone, f. – unggeit (om lag eit år gamal)

hònngåmål, adj. – svært gamal (s.o. ellgåmål]

hòrre, pron. – kor

hòrv, f. – harv

hòrvele, adj. – ordentleg, skikkeleg

hòslein, pron. – korleis

hote, v. – slumpe (ved t.d. matlaging)

hòtte, pron. – kva

hòvdejole, f. – hovudpute

hovele, v. – stanse, vente

hòvrell, m. – kuband (av tre)

hugbit, n. – oppstøyt, kvalmeanfall

hurklut, adj. – ujamn og isute

hurule, adj. – surt, kaldt (om ver)

hyfse, v. – danse, hoppe opp og ned

hy el. hydde, v. – lage ljå

hynne, n. – hjørne

hytå, v. – varme opp

hyv, m. – i uttrykket ta hyven – leggje på sprang

hyvre, n. – del av hestesele

hækjin, adj. – grisk

hølning, m. – halvpart

hørjul, m. – flokk (uttr. heile hørjulen)

hørme, v. – etterape, imitere

hålke, f. – isføre

håmar, m. – hammar

håmårsbot, f. – knesbot (på baksida av kneet)

håndhivil, m. – handtak

håndrekkje, f. – gelender

håndtronk, m. – koffert

hånk, f. – handtak (t.d. kopp)

hånkele, adj. – tunn, mager

håpå, v. – rygge, gå baklengs

hårfaren, adj. – nærtakande, bli lett fornærma

håråmynt, adj. – som har hareskar

I

ies, v. – gidde, orke

ieslaus, adj. – tiltakslaus, giddelaus

ikònn, n. – ekorn

ilkje, m. – fotsole

inan, pron. – einannan, kvarandre

innonde, prep. – innunder

ire, v. angre

iug, adj. – ivrig

ivi, prep. – over

J

jamsis, prep. – ved sida av

jase, m. – hare (pl. jåså)

jellsau, m. – sau utan lam eit år (jmf. jellkyr)

jemeinskle, adj. – omgjengeleg, grei (om person)

jidde, v. – stå ustøtt, svaie, balansere

jidre, v. – riste, dirre

jisin, adj. – utett, lekk

jisteri, n. – å vera gjest

jonje, m. – bordkniv

jòrule, adj. – masute, uroleg

jòs, f. – perleugle

joske, f. – lysning, lysglimt

jot, adj. – lite fin (om person)

jysele, adj. – voldsomt

jytler, m. – altmoglegmann

jyve, v. – føykje, støve

jæL, f. – måte, vis, skikk

jællaus, adj. – veldig

jæm, m. – lukt

jætoL, n. – ry, gjetord

jømmer, m. – ungsøye

jønn, n. – jern

jønne, adv. – gjerne

jøtå,v. – gjette

jøv, m. – støv

jøyse, v. – sprute, strøyme fram

K

kaLe, v. – karde, rive ull (til spinning)

kall, m. stort, ofte gamalt tre

kalvedans, m. – pålegg, råmjølkspudding

kan, pron. – oss

kans, pron. – vår, vårt, våre

kardus, m. – tobakk

kasjette, f. – luve

kaun, m. – verk, byll

kave, m. – snor og vind (pl. kåvå)

kjajen, adj. – sliten

kjeik, adj. – stå bakoverbøygd

kjembe, v. – rake

kjink, m. – lett lumbago

kjinge, f. – jerntvinge

kjæse, f. – væske for å få osten til å breste

kjytå, v. – kile

kjøn, adj. – keik, stolt, staseleg

kjåke, v. – mase

kjåkele, adj. – masete

kjåkåbein, n. – kjevebein

kleie, v. – klø

kleis, m. – talemåte med skarring

kleve, m. – lite rom i gamle hus

klobrok, f. – underbukse

klòpp, f. – lita bru

klot, m. – bolle laga av poteter ofte med ein flesk– eller kurvebit i

klæsråte, f. – klesnor

klænning, m. – dress; bordkledning

kløkt, adj. – for lite utvokse (om gras)

klømstre, n. – ulendt, tettvokse terreng

klåfinga, adj. – som fingrar (og jamt øydelegg)

klåtre, f. – hornbeskyttar på kyr

knitule, adj. – knipen, gjerug

knosk, s. – brennevyrke til opptenning

knørtin, adj. – liten, snerten, lett å handtere

knøsjå, v. – smuldre

knòu, f. – deig

kofsesvòll, m. – issvull

kòku, f. – pannekake

kommers, m. – leven og ståhei

konne, v. – kunne

kopele, adj. – med liten utsikt

korr, adj. – taus, stille

kortel, n. – kvarter (om tid)

kòvo, f. – tilstopping, vrange (t.d. få i kòvo, setje fast i halsen, svæje i vrånga)

kraune, v. – klage, syte

krel, m. – mage, buk

kretur, n. – husdyr

krimsjuk, adj. – forkjøla

krinjil, m. – edderkopp

kronglin, adj. – vanskeleg (å ta seg fram i terrenget)

krótu, f. – talgrestar, feittavfall

kruklin, adj. – dårleg til beins

kruslin, adj. – svakhelsa

krylle, v. – gå krokute

krylt, adj. – krokrygga

krysjo, f. – kinkig situasjon

kræsele, adj. – motbydeleg

kråm, n. – daglegvare

kråvå, v. – fryse til is

kulkele, adj. – vrangt

kupe, f. – matkopp til dyr

kvartel, f. – ei fjerdedels tønne

kvellsvæv, m. – løvetann

kvæmpe, adj. – varmt og innestengt

kvie, v. – prøve å unngå

, v. – snu høyet med rive

kåmår, m. – utedo

kåpår, m. – kopar

L

laupe, v. – vera i brunst

lausgom, m. – gebiss

lausmjelt, adj. – lett å mjølke

lefsetøyr, m. – mildver før jul

leikanband, n., – kuband av tre

leisletam, adj. – som er lett å ha i band (om husdyr)

lele, adj. – godt tilrettelagt

lepe, m. – leppe (pl. løpå)

lerk, m. – lite rom i kiste

lesle, adj. – lettvint, greitt

lile, adj. – sympatisk, likandes

lit, m. – farge

livjul, n. – belte

livverhògg, n. – hald (i sida)

lòje, m. – ildflamme (pl. lågå)

lòku, f. – stengsle

lomin, adj. – uopplagt

lomsk, adj. – sint

lossemang, n. – losji

lovere, v. – gå (og undre seg)

love, m. – handflate (i lovin – i handa)

luv, adj. – skamfull

lytå, v. – farge (tøy)

, v. – le

lækje, f. – vassrenne av tre, vatnhol

løgle, adj. – komisk

løjin, adj. – lattermild

, v. – stable ved

løå, v. – lee, røre på seg

lång–gofa, m. – oldefar

lång–gomo, f. – oldemor

M

makkesmòg, n. – gang etter makk i treverk

mangletre, n. – fjøl med handtak for å slette tøy

marisup, m. – tår med nysila mjølk

maroder, adj. – sjuk

mat–tiug, adj. – ha god matlyst

mauskre, v. – ete seint og omstendeleg

me, pron. - vi og pron. - meg

mekele, adj. – tunn, mager

metting, m. – gjødselhaug

migre, v. – gjera dårleg arbeid

minnug, adj. – ha godt minne

mjellin, adj. – lett og tørr (om snø)

mjørm, f. – hofte (pl. mjørmi)

mòle, m. – bit, stykke (pl. (sukker)målå)

mòrr, f. – kjøtdeig

mòrule, adj. – uroleg, masute

mobro, m. – onkel (bror til mor)

mosyste, f. – tante (systera til mor)

murå, v. – murre, kleie

mætar, adj. – betre

møljå, v. – smuldre

mångelein, adv. – kanskje, mogleg

mångslonjin, adj. – variert, samansett

måtå te, v. – fordele

måtru, – kanskje, må vite (tilleggsord til liks med: ikkje sant)

N

nare, m. – sur, vedvarande vindtrekk

nale, adv. – voldsomt, veldig

nauve, v. – vante, mangle

nebbenose, f. – kvinne som vil vera fin på det

neber, m. – nedbør, regn el. snø

nekju, n. – feittlag på innvollar

nikule, adj. – sparsam, gjerug

no, v. – bøye t.d. hesteskosaumen inn til hoven når ein skodde hesten

nòkle, pron. – nokre

noLafe, adj. – nordanfor

nomin, adj. – trøytt

nòttvæL, m. – kveldsmat, nattverd

nudd, m. – småspiker

nupetònn, f. – nypetorn (plante)

nurke, v. – sutre

nifikjin, adj. – nysgjerrig

nykle, n. – garnnøste

nyt, adj. – mjuk, spretten

nyve, v. – det gjer hesten når han er vond

næm, adj. – ha lett for det

nøre, v. – tenne eld

nøreved, m – flis til opptenning

nøyte (se), v. – skunde på, forte seg

nøånok, m. – født i ne (minkande måne)

nåråvind, m. – vind (jmf. nare)

nåsåtøyr, m. – renning av snørr frå nasen

nåvår, m. – (tre)bor

O

ògløyte, f. – augneløyte, klaring

oke, v. – krabbe, ake seg fram

òkle, f. – ankel (pl. òklo)

òldrug, adj. – tilårskomen

olepinne, m. – trepinne gjennom hol i ora (jarnlykkje)

òlle, f. – oppkome, vassåre

omfårås, v. – gå forbi kvarandre utan å merke det

ompie, v. – legge merke til

omsons, adj. – om kvarandre, uryddig

ondamon, n. – forsprang

onde, prep. – under

ondele, adj. – underleg

ondån, m. – middag

ònnug, adj. – flittig, travel

òrv, n. – ljåskaft

oto, prep. – ut av

òtule, adj. – grisk, havesjuk

ovin, adj. – utett

P

pajele, v. – dra av garde

pank, m. – proviant, turmat

pingse, v. – erte, plage

pirin, adj. – småirritert

pist, m. – peis

plondre, v. –fumle med noko

plønå, v. – planere, jamne til

plågå, v. – pla, ha for vane

plåsse, v. – pusle med

potte, m. – geitebukk

preine, v. – erte

prette, v. – erte, narre, pirke i

prone, f. – fregne

protte, v. – gje lyd for å stoppe hesten

pypår, n. – pepar

pæte, m. – liten fisk

pølå, v. – plukke

pørtin, adj. – småsint

påk, m. – kjepp, stokk

påtre, v. – skravle, småprate

R

rabb, m. – skrinn liten høgde

rabbe, v. – prate

rafse, v. – slurve (med arbeid)

rangle, v. – gå, spasere

rante, m. – lite høgdedrag i fjellet

ratt, adj. – straks

rauke, v. – setje opp kornband

re, n. – tilbygg på staulsbuer

reku, f. – spade, skuffe

rekubøle, n. – gard til nedfalls og tilgrodd

rift, f. – etterspørsel

rinje, f. – bytte

ripil, m. – grann staur (av tettvakse tre)

riple, v. – rote til, lage uorden

risbitt, m. – geitebukk, eit år gamal

risgaL, m. – gjerde

risle, f. – småbusk

rispe, f. – skrøne, lystig historie

risnute, m. – utvekst på gamle bjørketre

rivøygd, adj. – med oppsperra auge

ro, f. – krå, hjørne (pl. røa)

ròdde, v. – sladre

ròddekòlle, f. – sladrekjerring

ròlt, adj. – døsig, doven

rondele, adj. – rikeleg

ròlve, v. – vrøvle

rondil, m. – rund treask til småsaker

ronnjule, v. – skambanke

roste, m. – suppe av malt og briskelòg (ved brygging av øl)

rostekjer, n. – bryggekar

rovedrag, n. – haleheng

rukkute, adj. – rynkute

rultin, adj. – stor, brei

rupesekk, m. – ryggsekk

ruple, v. – røre, flytte (saker og ting)

ruve, f. – haug, stabel (t.d. brauruve)

ruvin, adj. – buskute, lurvute

ryjele, adj. – fælt, motbydeleg

ryltin, adj. – ustø, vaklevoren

rynkeluve, f. – hovudplagg (til småbarn)

ryr, adj. – udrug, stuttvarig

rysjekrok, m. – krok til å dra ut høyet frå høystaen

ryte, v. snorke

ræm, n. – skrik, hyl

rænnekniv, m. – reiskap til å skilje fløyte frå mjølk (før separatoren kom i bruk)

rænnemjølk, f. – syrna mjølk

rænnesjei, f. – tilsprang, rennafart

ræpe, f. – søle, gjørme

røkte, v. – rape

rømjå, v. – skrike

rørin, adj. – som pratar usamanhengande

røug, adj. – rask, frisk (også: pratsam)

røytevæ, n. – ustadig ver med dårleg høyturk

røyve, v. – ruske opp (i sengehalm o,l,)

røå, v. – rydde

råkå, v. – rake

råm, adj. – hes, forkjøla

råslag, n. – slakteavfall

råte, f. – tunn trestokk

råtegaL, m. – gjerde (av råter)

S

samre, adj. – samstundes

san, pron. – d.s.s. dasan, dei (der)

sea, adv. – sidan

ser, adj. – for seg, særskild

sess, m. – sete, plass

sinder, m. – avfall av jern som er arbeidd i smie

sine, v. – slutte å gje mjølk (før kalving)

sirisse, m. – grashoppetype

sjaber, adj. – skral, småsjuk

sjav, m. – mannen i huset, sjaven

sjekre, m. – utkant, hjørne

sjove, f. – kona i huset, sjova

sjavsole, adj. – unødvendig

sjebbin, adj. – småsinna

sjefte, v. – setje skaft på t.d. øks

sjeise, f. – (mat)hug, lyst

sjeltil, n. – lite tilbygg på gamle stover

sjeppe, f. – hulmål (ei sjeppe er om lag 17,5 liter 1/8 tønne)

sjærpekvell, m. – skjærtorsdagskveld, ungdom fór rundt på gardane og held leven

sjerr, adj. – redd (om husdyr)

sjeru, f. – liten ljå til å skjera korn med

sjikke, v. – sende, rekke

sjinnvænje, f. – flaggermus

sjivu, f. – bord (til å feste på vegg når det ikkje er i bruk)

sjot, adj. – rask, svint

sjykju, f. – krypinn, enkel bu av plank

sjylå, v. – tyde, greie å lese

sjynå, v. – springe (om dyr som blir plaga av insekt)

sjypå, v. – fordele over tid, spare

sjyre, v. – støyte frå seg (om vatn)

sjør, n. – surmjølk

sjågå, v. – sjangle, gå ustøtt

sjåsjinn, n. – tunt gjennomsiktig skinn (før glasrutene var i bruk)

sjåsle, adj. – jålete

sjåværskle, adj. – med god utsikt

skabjønn, m. – bjørn som et kjøt

skagg, m. – rest av gras eller høy

skale, adj. – synd, leitt

sjære, m. – saks

skofòt, m. – skotøy

skòkle, f. – drag for plog

skòlkute, adj. – ustadig (om ver),

skònk, f. – lårbein

skòtre, v. – glytte, kikke

skòtu, f. – stengsle (t.d. på ei dør)

skove, f. – skorpe (t.d. i botnen av gryta)

skrepp, n. – kyt, skryt

skreppe, f. – ryggsekk (som regel av lær)

skreppe, v. – falle saman, minke

skrimsle, n. – halvmørke (om kvelden), tusmørke

skrompebjølle, f. – stor bjølle med god lyd

skròlles, v. – synest, sjå ut som

skròv, n. – mageskruv, n. – øvste del av skap

skry, n. – slim ein hostar opp

skulke, v. – oververa bryllup i kyrkja

skurve, f. – sårskorpe

skusle, m. – skyttel (i veving)

skvank, m. – rest (av flytande vare)

skvap, n. – blaut masse, tunn velling

skåkå, v. – riste

skåle, f. – gang, bislag i uthus

slabenk, m. – benk (med lokk) som ein kan sitje på og bruke som seng

sli, adj. – grådig

slinde, v. – ta (noko av) borken av (t.d. vedkubbar for tørking)

slitule, adj. – tungt, slitsomt (om arbeid)

slòk, n. – vassrenne

slomsin, adj. – rotute, vørdlaus (om person)

slongsin, adj. – lite fin

sløype, f. – tømmerveg for hest (stokkar vart lagt på tvers på flatmark og i motbakkar for at lasset skulle gli lettare)

smykå (), v. – kline på, struke på

smyly, n. – smyle (gras over tregrensa)

smålå, v. – halde leven, leike

snak, adj. – skurkaktig, langfingra

snat, adv. – snart

sneddin, adj. – liten, nett

snele, adj. – lett, handterleg (om reiskap)

snerre, f. – kort, kald periode

snikke, v. – skulde, klage på

snim, adj. – tidleg haustbere (kyr)

snoge, v. – snø

snor, m. - snø

snòrk, m. – glødande trepinne til å tenne pipa med

snòrrlykkje, f. – knute på tråden

snòru, f. – snare

snugg, m. – i uttrykket i snuggen – i farta

snæv, m. – forkjøling (kortvarig)

snåk, m. – orm, snok

snål, adj. – grei, morosam

solein, adv. – slik

sòltin, adj. – svolten

solrøv, m. – ein som sovnar i solveggen

sondle, v. – bli svimrug

sòt, m. – flate (i åsar), Saten er namn fleire stader i Tinn

sottin, m. – ved (rå og tung)

spak, adj. – lite redd, tam (om husdyr)

spele, adj. – ergeleg, sørgjeleg

speltaug, n. – hestebås i stallen

spitu, f. – kile til å setje fast ljåen i orvet

spraute, m. – netting framme på spissleden til å fange opp snøsprut

spreisin, adj. – lettbeint, rørleg

sprons, m. – lokk i øltønne

sprøyte, v. – spreie gras utover når det ligg på bakken til tørk

spytå, v. – smalne, gjere smalare i ein ende

starve, v. – stelle husdyr

staup, n. – lite søkk

staupute, adj. – ujamn, humpute

stebbe, adj. – tjukt, seigt (om brau)

stette, v. – hjelpe, imøtekome

stijil, m. – stige (pl. stigla)

stòpul, m. – jarnbolt

stòrr, m. – type gras som veks i myrar og vatn

strang, m. – grann trestaur

strisk, adj. – nøye, pirkeleg

stubbslede, m. – tømmerslede for hest

stuvin, adj. – tverr, uhøveleg

sty, m. – dansemoro, fest

ståke, v. – drive på

ståpåle, adj. – vrangt, tregt

stårålass,, n. – høylass

ståvå, v. – stave

subbele, adj. – ureinsleg

suvvel, n. – smør, kjøt, flesk (feit mat)

svig, n. – grann stang til å halde høylasset på plass (ofte fleire)

svipu, f. – mjuk kvist

svivar, m. – romegraut

svòlk, m. – kjepp

svòlu, f. – svale

svypå, v. – likne på

svå, v. – miste hår, ull, o.l.

sykkjå, v. – sitje (sit, sat, siti)

syje, f. – sølje

synådrått, m. – krampe (i lår eller legg)

sæling, m. – stakkar

sæn, pron. – d.s.s. dæsæn, desse (her)

søyve, f. – vassfull og blaut stad

såm, adj. – uklar

såmår, m. – sommar

såte, f. – haug med høy

T

talle, m. – hardpakka gjødsel i saustall

tame, m. – dugleik

tan, pron. – d.s.s. datan, det (der)

tantre, v. – småskjenne

tarvele, adj. – ustelt, ussel

taug, adj. – treg

taug, n. – reip, taum

teist, m. – tømmerslep på vatn

teksle, – reiskap (ved laging av tròg)

tele, m. – frosen bakke

termil, m. – tøyfille

tikse, v. – lokke (på sauer)

tiuflekk, m. – ope felt i snøen

tiug, adj. – alkoholpåvirka, full

tjyru, f. – tjøre, tjære

tole, v. – våge

tomle, v. – tulle

trauig, adj. – lite lysten på, nølande

trev, n. – annan etasje

trispøna, adj. – kyr med tre spener

tròkle, v. – sy

tronkele, adj. – ugreitt, vanskeleg

trote, v. – minke

trutin, adj. – opphovna

træe, n. – innhegning

trøgå, v. – angre

trøysle, adj. – kjedeleg, leitt

trå, v. – lengte (t.d. kyr som vil heim frå staulen)

tukke, v. – flytte (på seg)

turu, f. – rørepinne

turvele, adj. – bustute

tusil, m. – pus

tvagle, v. – vimse, gå i vegen

tvisjylå, v. – sjå dobbelt

tvògu, f. – gryteskrubb laga av gåsefit

tvògule, adj. – alt går på tverke

två, v. – reingjere

tvågå, v. – gå i vegen for ein

tægle, adj. – sosial, lett å omgåast, adj. – sosial, lett å omgåast

tæn, pron. – d.s.s. dætæn, dette (her)

tæpe, v. – røre lett ved

tærle, adj. – tungvint

tæse, f. – enkel lærsko

tøkjele, adj. – flink, nyttig

tøvre, v. – vente, bie

tåmes, v. – dimmast, få dårlegare syn

U

ufjampele, adj. – stort og uhandterleg

ugoskle, adj. – vemmeleg, utriveleg

uhòrvele, adj. – voldsom

ulile, adj. – usympatisk

ulone, n. – ulag, dårleg stemning

umissan, adj. – unik, umisteleg

umonle, adj. – usympatisk, lite tiltalande

umåkå (se), v. – halde på

umåtele, adv. – veldig

unå, n. – kryp, insekt

unyt, adj. – stiv, støl

unøytele, adj. – ufyseleg

urvin, adj. – uvel, ikkje i form

usjir, adj. – uklar

usjøyte, f. – uvyrden person

usjåle, adj. – ufin

utepass, adj. – vera ille til mote

uveggele, adj. – ulikeleg stort

uvle, m. – handledd

uvyLin, adj. – uforsiktig, dumdristug

uvytå, v. – besvime

uvæl, adj. – ikkje i form

V

va, n. – grunt og breitt parti i elv

vaggele, adj. – ustø

vakrug, adj. – vaken

vaLe, m. – varde, oppmura stein for å vise veg

valen, adj. – kald på hendene

vandin, adj.– kresen (om mat)

vandle, v. – lage høydottar

vanloe, v. – vanrøkte, stelle klent med (t.d. garden)

vassfis, m. – person utan fiskelukke

vegnarsjil, n. – vegkryss

verkje, n. – emne

vesole, adj. – stakkarsleg

vessfyring, m. – ein frå Vestfjorddalen

vet, m. – vinter

vetnett – 14. oktober

vetterbraute, n. – Mjølkevegen

viblute, adj. – klønete, tullute

vifòrug, adj. – reisevan

vijuspennil, m. – vidjering til å feste band i

vimpele, adj. – toskute

vimre, v. – gå i villska

vòse, f. – haug av fløtningstømmer

vrantin, adj. – tverr, vanskeleg

vreist, m. – brems (på hesteledemeiane utoverbakke)

vreit, f. – grøft til drenering

vriule, adj. – vrangt, vanskeleg

vyle, v. – bry seg (som regel i nekting t.d. e vyl ikkje – eg bryr meg ikkje)

vyljå, v. – ville

vytå, v. – vite

vøe, f. – spor etter dyr (pl. vøu)

vønin, adj. – fordringsfull

vørå, v. – vera (æ, va, vóre)

våg, f. – lang trestokk til å bikke opp t.d. store steinar

våg, m. – puss, materie frå sår

våhøft, adj. – usikkert

våmmål, m. – vadmel

vångar, m. – rund trekopp

vårknipe, f. – lite for til dyra på våren

våråstyr, n. – reserve (i uttr. på våråstyre – i bakhand

våsse, v. – gå (over elva)

Y

ydde, v. – spire

yfse, n. – takskjegg

ylle, v. laga ulltøy (nuppute)

ymse, v. – nemne (i forbifarten)

yrve, v. – tullprate, skryte

ystil, m. – nyysta ost med fløte

Æ

ækre, f. – jorde, åker

æse, v. – gjære

æmin, adj. – med lite smak

ændete, adj. – noko enkel (om person)

ærvedrykkju, f. – samkome ved fordeling av arv

Ø

øjele, adj. – frykteleg

øksle, v. – fomere seg, fornye buskapen

ølrøyk, m. – tunn, blåaktig varmedis

ømne, n. – materiale, tilfang

ønje, v. – få ungar (om pattedyr)

ørje, v. – tale i ørska

ørmekt, f. – trøyttleik

ørvønle, adj. – vanskeleg, tungt

øsje, f. – oval ask med lokk

øtå, v. – eta (et, åt, ete)

øye (se), v. – klage

øygle, v. – kikke, sjå til sidene

øygne, v. – få auge på noko langt borte

øyle, adj. – flaut

øysle, v. – fråtse, bruke meir enn naudsynt

Å

å, f. – elv (åe - æa - æan)

åband, n. – tverrband mellom meisane i ein kløvsal

åbryin, adj. – svartsjuk, sjalu

åder, m. – beskjed

åfløyme, v. – overdrive

ågåle, adj. – veldig (jmf. nale)

ålbòje, – m. – olboge (pl. ålbågå)

ålætin, adj. – grådig, karre til seg

åmå (på), v. – minne (på), seie i frå

ålmanvæg, m. – hovudveg i bygda

åmåfe, – prep. – ovanfor

ånås, v. – bry seg om

åpål, m. – epletre

åre, m. – grue, eldstad

årestògu, f. – hus utan pipe, med ljore

åt, n. – insekt som er plagsomme for husdyr

åv, prep. – av (i tydinga knekt - bòlten va tvers åv)

åvlåtin, adj. – utan mjølk før kalving (om kyr)